• Nutrition

Pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a deti

Pravidla pre predpisovanie

Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a deti.

Pravidlá vychádzajú z nového rozdelenia Dietetických potravín podľa kcal/ml, čím sa úplne zmenilo doterajšie rozdelenie jednotlivých dietetík. Dôležitým kritériom preskripcie nutričnej podpory u dospelých pacientov je dokázaná malnutrícia, potvrdená podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti.

Základnou podmienkou hradenej liečby diétami je vyplnený protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby dietami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

Novinkou sú tzv. množstevné limity: L6; L7; L8, ktoré presne stanovujú počet kcal/deň podľa toho, či ide o nutričnú podporu alebo plnú výživu pacienta. Hradená liečba podlieha po šiestich mesiacoch predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Nutričná podpora je hradená maximálne na 675 kcal/deň. Plná výživa nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou je hradená maximálne do 2000 kcal/deň.

Iniciálna nutričná podpora sa indikuje na 14 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je zhodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta. Pokračujúca liečba sa môže indikovať vždy najviac na 31 dní a po 6 mesiacioch je potrebný súhlas revízneho lekára.

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy obsahuje zoznam indikácií:

  1. Znížený príjem potravy
  2. Poruchy pasáže
  3. Zvýšené nutričné požiadavky
  4. Zvýšené straty proteínov
  5. Poruchy trávenia a vstrebávania
  6. Poruchy metabolizmu.

Privacy Policy
Terms of Use