• Nutrition

Medzinárodne online podmienky používania

Deň nadobudnutia účinnosti týchto Online podmienok používania 26. 7. 2010.

Tieto Online podmienky používania upravujú váš prístup na webové stránky riadené spoločnosťou Abbott Laboratories, vrátane jej dcérskych a sesterských spoločností (spoločne označované ako „spoločnosť Abbott“), ktoré obsahujú prepojenie na tieto Online podmienky používania (spoločne označované ako „webové stránky spoločnosti Abbott“). Tieto Online podmienky používania neplatia pre webové stránky spoločnosti Abbott, ktoré neobsahujú prepojenie na tieto Online podmienky používania, pre rezidentov USA, ani pre webové stránky tretích osôb prepojenia na ktoré sa prípadne nachádzajú na webových stránkach spoločnosti Abbott. Používanie webových stránok spoločnosti Abbott z vašej strany podlieha týmto Online podmienkam používania a Smernice ochrany súkromia.

Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva v zmysle príslušného právneho poriadku, si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Online podmienky používania v nadväznosti na technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a na osvedčené podnikateľské postupy. Ak spoločnosť Abbott tieto Online podmienky používania zmení, v ich aktualizovanej verzii budú príslušné zmeny premietnuté, pričom vy budete na tieto zmeny upozornený/á prostredníctvom aktualizácie dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v záhlaví týchto Online podmienok používania. Svojím vstupom na webové stránky spoločnosti Abbott alebo ich použitím potvrdzujete, že ste si aktuálnu verziu týchto Online podmienok používania prečítali, porozumeli ste jej a ste ňou viazaný, pričom aktuálnu verziu týchto Online podmienok používania si môžete pozrieť pri vstupovaní na webové stránky spoločnosti Abbott. Ak s týmito Online podmienkami používania nesúhlasíte, alebo ak nie ste s webovými stránkami spoločnosti Abbott spokojný/á, jediným a výhradným opravným prostriedkom pre vás je ukončenie používania tejto webovej stránky spoločnosti Abbott.

Odmietnutie záruk a zodpovednosti

Týmto potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

  • Napriek tomu, že našou snahou je uvádzať na webových stránkach spoločnosti Abbott informácie o najnovšom vývoji týkajúcom sa našich produktov a služieb ako aj ďalšie informácie o spoločnosti Abbott, nezaručujeme presnosť, efektívnosť ani vhodnosť žiadnych informácií uvedených na webových stránkach spoločnosti Abbott. Každý sám preberá plnú zodpovednosť a riziko plynúce z používania webových stránok spoločnosti Abbott. Informácie sú uvádzané „také, aké sú“, pričom môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť Abbott si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať doplnenie, vyradenie alebo úpravy informácií na svojich webových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.
  • Spoločnosť Abbott nedáva prehlásenia ani záruky žiadneho druhu ani povahy ohľadne informácií resp. obsahu, ktoré sú umiestňované na webových stránkach spoločnosti Abbott. Spoločnosť Abbott týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruky, výslovné aj predpokladané, vyplývajúce zo zákona, zmluvy či na inom podklade, vrátane akýchkoľvek záruk ohľadne predajnosti, vhodnosti na určitý účel, vlastníckeho nároku alebo neporušovania práv či predpisov. Spoločnosť Abbott v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za žiadne škody, bez ohľadu na ich druh alebo povahu, vrátane priamych, nepriamych, osobitných (vrátane ušlého zisku), následných alebo vedľajších škôd, ktoré vzniknú v dôsledku existencie alebo používania webových stránok spoločnosti Abbott a/alebo informácií resp. obsahu na nich umiestnených alebo v súvislosti s nimi, a to bez ohľadu na prípadné predchádzajúce upozornenie spoločnosti Abbott na možnosť vzniku takýchto škôd.
  • Spoločnosť Abbott nepreberá zodpovednosť ani neposkytuje žiadnu záruku ohľadne presnosti, efektívnosti, včasnosti a vhodnosti prípadných informácií alebo obsahu získaných od tretích osôb, vrátane prípadných hyperlinkových odkazov na stránky tretích osôb alebo z nich. Pokiaľ nie je na webových stránkach spoločnosti Abbott uvedené inak, spoločnosť Abbott needituje, necenzuruje ani inak nereguluje žiaden obsah poskytovaný tretími osobami na akomkoľvek informačnom paneli, v chatovacej miestnosti či na inom obdobnom fóre umiestnenom na webových stránkach spoločnosti Abbott. Takéto informácie preto treba považovať za neoverené a nepotvrdené spoločnosťou Abbott.
  • Webové stránky spoločnosti Abbott môžu obsahovať vyjadrenia týkajúce sa budúcnosti, ktoré vyjadrujú súčasné očakávania spoločnosti Abbott ohľadne budúcich udalostí a podnikateľského vývoja. Tieto vyjadrenia týkajúce sa budúcnosti sú spojené s rizikom a neistotami. Skutočný vývoj alebo výsledky sa môžu značne líšiť od tých, ktoré sú predpokladané, pričom závisia od množstva faktorov, okrem iného od úspešnosti terajších výskumných programov, výsledkov prebiehajúcich alebo budúcich klinických skúšok, prebiehajúcej komerčnej realizácie produktov spoločnosti, schválenia farmaceutických výrobkov regulačnými orgánmi, platnosti a právnej účinnosti patentov spoločnosti, stability jej obchodných vzťahov a od všeobecných ekonomických podmienok. Spoločnosť Abbott má v úmysle webové stránky spoločnosti Abbott pravidelne aktualizovať, ale nepreberá žiadnu povinnosť aktualizácie obsahu.

Používanie

Týmto beriete na vedomie, potvrdzujete a vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

  • Použitím webových stránok spoločnosti Abbott sa zaväzujete, že nebudete narúšať ani zachytávať naše elektronické informácie umiestnené na webových stránkach spoločnosti Abbott alebo na niektorom z našich serverov. Tiež sa zaväzujete, že sa zdržíte akýchkoľvek pokusov o obídenie zabezpečovacích prvkov na webových stránkach spoločnosti Abbott a že sa budete riadiť všetkými platnými miestnymi, štátnymi, federálnymi a medzinárodnými zákonmi, predpismi a nariadeniami.
  • spoločnosti Abbott týmto udeľujete právo na používanie všetkého obsahu, ktorý prípadne nahráte či iným spôsobom prenesiete na webové stránky spoločnosti Abbott, v súlade s týmito Online podmienkami používania a so Smernicou ochrany súkromia spoločnosti Abbott, a to akýmkoľvek spôsobom podľa voľby spoločnosti Abbott, vrátane ich kopírovania, zobrazovania, prehrávania alebo zverejňovania v akomkoľvek formáte, upravovania, zapracúvania do iných materiálov resp. výroby odvodenín na ich základe. V rozsahu, aký príslušný právny poriadok povoľuje, sa vzdávate všetkých morálnych práv na obsah, ktorý prípadne nahráte či iným spôsobom prenesiete na webové stránky spoločnosti Abbott.
  • Bez predchádzajúceho vyjadrenia spoločnosti Abbott a dohody s ňou žiadne prípadné ústne, písomné ani elektronické oznámenie odovzdané spoločnosti Abbott používateľom (ako sú spätná väzba, otázky, vyjadrenia, pripomienky, nápady a pod.) neznamená vznik dôverného vzťahu. Ak niektorá z webových stránok spoločnosti Abbott vyžaduje alebo požaduje poskytnutie takýchto informácií, pričom takéto informácie obsahujú identifikačné údaje danej osoby (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu), spoločnosť Abbott ich prevezme, použije a bude uchovávať v súlade s našou Smernicou ochrany súkromia. V opačnom prípade sa všetky informácie uvedené v takomto oznámení považujú za nie dôverné a spoločnosť Abbott ich smie voľne rozmnožovať, zverejňovať či použiť na akýkoľvek účel, vrátane výskumu, vývoja, výroby, používania alebo predaja produktov obsahujúcich takéto informácie. Odosielateľ informácií do spoločnosti Abbott je plne zodpovedný za ich obsah, vrátane ich pravdivosti a presnosti a neporušovania vlastníckych práv či práva na súkromie inej osoby.

Označovanie produktov

Názvy výrobkov, ich popisy a označenia môžu pochádzať z USA či z inej tretej krajiny, ktorá nie je krajinou vášho bydliska. Výrobky nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách, prípadne môžu byť dostupné pod inými značkami, s inou silou či s inými indikáciami. Mnohé z uvedených výrobkov sú dostupné len na lekársky predpis prostredníctvom vášho miestneho odborného zdravotníckeho pracovníka. Pokiaľ nie je uvedené a spoločnosťou Abbott vopred schválené inak, žiaden riaditeľ, zamestnanec, sprostredkovateľ ani zástupca spoločnosti Abbott resp. jej dcérskych či sesterských spoločností sa nepodieľa na poskytovaní lekárskych rád, diagnostiky, liečby či iných zdravotníckych služieb, ktoré by prostredníctvom webových stánok spoločnosti Abbott zakladali vzťah lekár – pacient.

Duševné vlastníctvo

Informácie, dokumenty a súvisiaca grafika, ktoré sú publikované na webových stránkach spoločnosti Abbott („informácie“), sú výlučným majetkom spoločnosti Abbott, s výnimkou informácií poskytnutých tretími osobami na základe zmluvného vzťahu s spoločnosťou Abbott. Povolenie na používanie informácií sa udeľuje pod podmienkou, že (1) na všetkých kópiách sa uvedie toto upozornenie na autorské práva, (2) informácie sa použijú len na informatívne a nekomerčné resp. osobné účely, (3) informácie sa nebudú žiadnym spôsobom upravovať a (4) žiadna grafika dostupná na danej webovej stránke spoločnosti Abbott sa nepoužije oddelene od sprievodného textu. Spoločnosť Abbott nezodpovedá za obsah poskytnutý tretími osobami a pre vás je zakázané distribuovanie takéhoto materiálu bez súhlasu majiteľa autorských práv na daný materiál. S výnimkou vyššie uvedeného povolenia sa žiadnej osobe neudeľuje žiadne výslovné ani predpokladané právo ani licencia na žiadny patent, ochrannú známku či iné vlastníctvo spoločnosti Abbott.

Bez predchádzajúceho písomného oprávnenia od spoločnosti Abbott nie je povolené použitie žiadnej z jej ochranných známok, obchodných názvov, obchodnej úpravy a výrobkov uvedených na webových stránkach spoločnosti Abbott, s výnimkou ich použitia na označenie výrobkov alebo služieb spoločnosti.

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

Spoločnosť Abbott má záujem o online ochranu vášho súkromia. Sme si vedomí dôležitosti súkromia pre našich zákazníkov a návštevníkov webových stránok spoločnosti Abbott. Používanie osobných údajov z našej strany sa riadi našou Smernicou ochrany súkromia, pričom svojím vstupom na webové stránky spoločnosti Abbott a ich používaním vyjadrujete svoj súhlas s tým, že ste touto Smernicou ochrany súkromia viazaní.

Týmto beriete na vedomie a potvrdzujete, že ak poskytnete svoje osobné údaje spoločnosti Abbott, neexistuje žiadna absolútna záruka ich bezpečnosti aj napriek tomu, že táto spoločnosť zaviedla bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k nim alebo ich zachytenia. Ak napriek našej snahe nastane nepravdepodobná udalosť zachytenia údajov alebo neoprávneného prístupu k nim, spoločnosť Abbott nezodpovedá za takéto zachytenie údajov alebo neoprávnený prístup k nim, ani za žiadne priame, nepriame, osobitné, následné alebo vedľajšie škody (vrátane ušlého zisku), ktoré zákazníkovi alebo používateľovi prípadne vzniknú, a to ani v prípade, ak bola spoločnosť Abbott vopred upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Spoločnosť Abbott neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky, že informácie poskytnuté zákazníkom alebo používateľom nebudú zachytené alebo nedôjde k neoprávnenému prístupu k nim, ani žiadne výslovné ani predpokladané záruky ohľadne predajnosti alebo vhodnosti na nejaký konkrétny účel. Každý zákazník sám zodpovedá za utajenie svojho hesla.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Abbott nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiály, informácie a názory, ktoré sú uvedené resp. umiestnené na webových stránkach spoločnosti Abbott či iným spôsobom sprístupnené prostredníctvom nich. Na tieto materiály, informácie a názory sa môžete opierať výhradne na svojej vlastné riziko. Spoločnosť Abbott odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadný úraz alebo škodu, ktoré vzniknú v dôsledku použitia webových stránok spoločnosti Abbott alebo ich obsahu.

Webové stránky spoločnosti Abbott, ich obsah, produkty a služby poskytované alebo sprístupňované cez tieto stránky sa poskytujú „také aké sú“ a „také aké sú k dispozícii“, so všetkými chybami. Spoločnosť Abbott ani jej predajcovia, ich príslušní riaditelia, zamestnanci alebo sprostredkovatelia (ďalej len „osoby príslušné k spoločnosti Abbott“) v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody – bez ohľadu na ich povahu a na právnu teóriu, ktorou sú podložené – ktoré vzniknú na základe toho, že použijete alebo nemôžete použiť webové stránky spoločnosti Abbott, ich obsah, akékoľvek služby poskytované na týchto stránkach alebo dostupné prostredníctvom nich alebo cez akúkoľvek s nimi prepojenú stránku, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s vyššie uvedeným, vrátane prípadných osobitných, nepriamych, vedľajších, následných škôd, škôd z represívnych alebo exemplárnych postihov, vrátane úrazov osôb, ušlého zisku alebo škôd v dôsledku omeškania, prerušenia poskytovania služby, vírusov, vymazania súborov alebo elektronickej komunikácie, alebo chýb, omylov či iných nepresností na webových stránkach spoločnosti Abbott alebo v ich obsahu, bez ohľadu na prípadnú nedbanlivosť zo strany spoločnosti Abbott a na prípadné predchádzajúce upozornenie spoločnosti Abbott na možnosť vzniku takýchto škôd.

Upozorňujeme, že na webové stránky spoločnosti Abbott sa môžu vzťahovať aj iné odmietnutia záruk a zodpovednosti a iné podmienky.

Všeobecné

Týmto potvrdzujete, že tieto Online podmienky používania a Smernice ochrany súkromia popisujú celé dojednanie medzi nami ohľadne ich predmetu Webové stránky spoločnosti Abbott boli vytvorené a sú prevádzkované podľa zákonov štátu Slovenskej Republiky.

Privacy Policy
Terms of Use