• Nutrition

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่แอ๊บบอตดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับแอ๊บบอต ทางเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของแอ๊บบอต”) นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของแอ๊บบอตที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของแอ๊บบอตการใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอตของท่านอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้งานกรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า“ข้อมูลส่วนตัว”อย่างไร

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูกส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ของแอ๊บบอต และถูกเก็บรักษาโดย แอ๊บบอต ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่านที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน แอ๊บบอตเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างไร

แอ๊บบอตเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

  • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ แอ๊บบอตเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของแอ๊บบอต โดยติดต่อกับฝ่ายบริการ ลูกค้าของแอ๊บบอต หรือตอบคำถามจากการสำรวจของแอ๊บบอต เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ ร้องขอ
  • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของแอ๊บบอต อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามาชมเว็บไซต์แอ๊บบอตของท่าน โดยที่ อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของแอ๊บบอตโดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่ง เข้าไปชม และรุ่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ สามารถช่วยให้การใช้งาน เว็บไซต์ ของแอ๊บบอตของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้แอ๊บบอตให้บริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภค เก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของ แอ๊บบอต คุณสมบัติบางประการแอ๊บบอตเว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดย ปราศจากการใช้ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวท่านโดย ปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้

ในกรณีใดที่แอ๊บบอตอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของแอ๊บบอต เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอกับท่าน หลังจากที่ท่านได้ลง ข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของแอ๊บบอต ทางแอ๊บบอตอาจใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัว ของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของแอ๊บบอต เชิญให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอ๊บบอต หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่

แอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต โดยแอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของแอ๊บอตให้ดีขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอื่นๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่แอ๊บบอตเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่แอ๊บบอตได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลงข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอตบริการออนไลน์บางประเภทของแอ๊บบอตจะสามารถให้บริการกับท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับแอ๊บบอตเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของแอ๊บบอตเว็บไซต์ อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่นและบริการเพิ่มเติมต่างๆ ที่

ท่านอาจสนใจท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ”ข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นชื่อผู้ใช้งานหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชมอย่างไรก็ดีเว็บไซต์ของแอ๊บบอตที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติดตามอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้

ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้

ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของแอ๊บบอตที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการร่วมกับแอ๊บบอต และโดยบุคคล และหน่วยงานต่างๆที่ทางแอ๊บบอตได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับแอ๊บบอตเราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็น ส่วนตัวและวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้ทางแอ๊บบอตจะมีการแจ้งกลับไปยังท่านถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการ ที่แอ๊บบอตทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านนอกจากนี้การปฏิบัติการของแอ๊บบอตยังบังคับให้บริษัทคู่ สัญญาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อธุรกิจของแอ๊บบอตเท่านั้น

แอ๊บบอตแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่

ตามกฎทั่วไป แอ๊บบอตไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญาตามกฎหมายทางแอ๊บบอตไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้าหรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรก็ดีหากทาง แอ๊บบอตขายสายผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้ข้อมูลหรือบริการ ต่างๆกับท่านได้ต่อไปถ้าแอ๊บบอตให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเราข้อปฏิบัติของแอ๊บบอตคือบังคับให้บุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับแอ๊บบอตเท่านั้น ทางแอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

แอ๊บบอตเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ข้อปฏิบัติของแอ๊บบอต คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า

ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้แอ๊บบอตขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่านแอ๊บบอตไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของแอ๊บบอต ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยงต่างๆนอกจากนี้เว็บไซต์ของ แอ๊บบอตซึ่งครอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ของแอ๊บบอตหรืออยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

แอ๊บบอตมีนโยบายต่างๆที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรมกับแอ๊บบอตนโยบายของแอ๊บบอตบังคับว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือการเข้าสู่หมายเลขประกัน สังคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนโยบายของแอ๊บบอตซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บและการใช้หมายเลขประกันสังคมทั้งใน และนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แอ๊บบอตปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร

แอ๊บบอตไม่มีเจตนาที่จะเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก(เราให้นิยามของ“เด็ก”ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า13ปี)บนเว็บไซต์ของแอ๊บบอตเราไม่อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเราหรือติดต่อกับเราหรือใช้บริการออนไลน์ใดๆของเราโดยเจตนาหากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่านได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร

ท่านสามารถขอให้แอ๊บบอตลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเราหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โปรดแจ้งความจำนงให้แอ๊บบอตทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของเราเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถติดต่อแอ๊บบอตได้อย่างไร

สื่อสารจากหนึ่งในธุรกิจหรือจากโครงการใดโครงการหนึ่งของแอ๊บบอตในอนาคตกรุณาติดต่อกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อที่หน้า“ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชมอยู่ หรือโทร Abbott Cares 0-2252-2448 หรือด้วยอีกหนึ่งทางเลือกคือการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ “

บริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีสจำกัด(แอ๊บบอตแคร์)

ตู้ปณ.49ปณฝ.มักกะสัน10402

สำหรับการติดต่อกับแอ๊บบอตในทุกช่องทางกรุณาแสดงอีเมล์ที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน(หากมี)พร้อมระบุเว็บไซต์หรือโครงการของแอ๊บบอตที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้(ตัวอย่างเช่นabbott.co.thฯลฯ)และรายละเอียดบรรยายความประสงค์ของท่านหากท่านต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า“ติดต่อเรา”ในเว็บไซต์นี้กรุณาเขียน“DeletionRequest”หรือ“AmendmentRequest”ตามความเหมาะสมไว้ บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ แอ๊บบอตจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทางแอ๊บบอตได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่

แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบและข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีหากทางแอ๊บบอตเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบายนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

Privacy Policy
Terms of Use